• http://www.asianlife.com.np/

Menu

अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा योजना-१५

अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा योजना-१५

अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा योजना ( अवधि - १५ बर्ष ) का विशेषताहरु :

* चुक्ता मूल्य र समर्पण मूल्य
* कर्जाको व्यवस्था
* अवधि भुक्तानी
* नाफामा सरिक

 • न्यूनतम प्रवेश उमेर : १६ वर्ष
 • अधिकतम प्रवेश उमेर : ५० वर्ष
 • बीमा अवधि : १५ वर्ष
 • अधिकतम बीमा समाप्ती उमेर : ६५ बर्ष
 • न्यूनतम बीमाङ्क : रु ५०,०००/ -
 • अधिकतम बीमाङ्क : प्रस्तावकको आर्थिक स्थितिको आधारमा
 • बीमाशुल्क भुक्तानी तरिका : वाषिर्क, अर्ध- वाषिर्क र त्रैमासिक


छुट:

बीमाङ्क रकमको आधारमा बीमाशुल्क दरमा निम्न बमोजिम छुट प्रदान गरिनेछ

 • रु १,००,०००/ - देखि रु ३,००,०००/ - सम्म रु १ बीमा शुल्कमा
 • रु ३,०१,००० /- र सो भन्दा माथि रु २ बीमा शुल्कमा
बीमाशुल्क भुक्तानी तरिकाको आधारमा निम्न बमोजिम छुट प्रदान गरिनेछ
 • वाषिर्क बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा : २% छुट गरिनेछ
 • अर्ध- वाषिर्क बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा : १% छुट गरिनेछ

बीमाङ्क रकम भुक्तानी दिने अवस्था:

 • बीमा प्रारम्भ मितिले पाँच वर्ष पुगेको वर्ष दिवसमा बीमाङ्कको २५% रकम
 • बीमा प्रारम्भ मितिले पन्ध्र वर्ष पुगेको वर्ष दिवसमा बीमाङ्कको ५०% रकम र नियमानुसारको बोनस
 • बीमा प्रारम्भ मितिले दश वर्ष पुगेको वर्ष दिवसमा बीमाङ्कको २५ % रकम

बीमा अवधि समाप्ती तथा बीमितको मृत्यु भएमा

 • बीमा अवधि समाप्ती भएपछि बीमाङ्क र बोनस भुक्तानी गरिनेछ । बीमा प्रारम्भ भएपछि बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क र बोनस भुक्तानी गरिनेछ ।

सुविधा:

 • दोहोरो दुर्घटना लाभ, बीमाशुल्क छुट सुविधा, स्थायी रुपले अशक्त सुविधा : जसको लागि थप शुल्क लाग्नेछ ।

प्रथम पटक जारी मिति

 • २०६४/१२/१४