• http://www.asianlife.com.np/

Menu

बाल भविष्य (सावधिक)

बाल भविष्य (सावधिक)

जीवन बीमा योजनाका विशेषताहरु :

 • न्यूनतम प्रवेश उमेर : वर्ष (बालक जन्मे पछि)
 • अधिकतम प्रवेश उमेर : १५ वर्ष
 • न्यूनतम बीमा अवधि : १० वर्ष (न्यूनतम बीमा अवधि १० वर्षभएतापनि बीमितको उमेर १६ वर्षपूरा हुनु अगाडी बीमा समाप्त नहुने गरी बीमा अवधि कायम गरिने छ ।)
 • अधिकतम बीमा अवधि : ३० वर्षअधिकतम बीमा समाप्ती उमेर : ३० वर्ष
 • न्यूनतम बीमाङ्क : रु ५०,०००/-
 • अधिकतम बीमाङ्क : रु २,००,०००/-
 • बीमाशुल्क भुक्तानी तरिका : वाषिर्क, अर्ध-वाषिर्क र त्रैमासिक

छुट :

बीमाङ्क रकमको आधारमा बीमाशुल्क दरमा निम्न बमोजिम छुट प्रदान गरिनेछ

 • रु २,५१,०००/- देखि रु ५,००,०००/- सम्म रु १ बीमा शुल्कमा
 • रु ५,०१,०००/- र सो भन्दा माथि रु २ बीमा शुल्कमा

बीमाशुल्क भुक्तानी तरिकाको आधारमा निम्न बमोजिम छुट प्रदान गरिनेछ

 • वाषिर्क बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा : २% छुट गरिनेछ
 • अर्ध-वाषिर्क बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा : १% छुट गरिनेछ

जोखिम प्रारम्भ

बीमा प्रारम्भ भएको मितिले २ वर्षपछि वा बीमित बच्चाको उमेर ६ वर्षपुरा भईसकेपछिको बीमालेखको वाषिर्कोत्सव मिति मध्ये जुन घटना पछि घट्छ सो मिति देखि बीमालेख अर्न्तगत जोखिम प्रारम्भ हुनेछ । तर प्रवेश उमेरको आधारमा १५ वर्षभएको बीमितको हकमा बीमा प्रारम्भ मितिले १ वर्षपछि जोखिम प्रारम्भ हुनेछ ।

बीमाङ्क भुक्तानी दिने अवस्थाहरु

बीमा समाप्त मितिसम्म बीमित जीवित रहेमा बीमालेखको शर्तहरुको अधिनमा रहि उक्त मितिमा बीमाङ्क रकम र नियमानुसारको बोनस एकमुष्ठ भुक्तानी गरिनेछ । जोखिम प्रारम्भ हुनु अगावै बीमितको मृत्यु भएमा अतिरिक्त बीमाशुल्क बाहेक बीमकले भुक्तानी प्राप्त गरेको सम्पूर्ण बीमाशुल्क फिर्ता दिईने छ ।

जोखिम प्रारम्भ भएपछि बीमा अवधि भित्र बीमितको मृत्यु भएमा बीमालेखकोर् शतहरुको अधिनमा रही बीमाङ्क रकम र नियमानुसारको बोनस एकमुष्ठ भुक्तानी दिइनेछ ।
सुविधा

बीमाशुल्क छुट सुविधा र मासिक शैक्षिक सुविधा : जसको लागि थप शुल्क लाग्नेछ ।

प्रथम पटक जारी मिति

 • २०६५/०६/१५