• http://www.asianlife.com.np/

Menu

बाल उमंग (सावधिक) जीवन बीमा

बाल उमंग (सावधिक) जीवन बीमा

बाल उमंग (सावधिक) जीवन बीमा योजनाका विशेषताहरु :

 •     न्यूनतम प्रवेश उमेर : ० वर्ष ( बालक जन्मे पछि)
 •     अधिकतम प्रवेश उमेर : १० वर्ष
 •     बीमा अवधि : १८ - बच्चाको उमेर ।
 •     अधिकतम बीमा समाप्ती उमेर : १८ वर्ष
 •     न्यूनतम बीमाङ्क : रु ५०,०००/ -
 •     अधिकतम बीमाङ्क : रु १०,००,०००/ -
 •     बीमाशुल्क भुक्तानी तरिका : वाषिर्क, अर्ध- वाषिर्क र त्रैमासिक

छुट:
बीमाङ्क रकमको आधारमा बीमाशुल्क दरमा निम्न बमोजिम छुट प्रदान गरिनेछ

 •     रु २,५१,०००/ - देखि रु ५,००,०००/ - सम्म रु १ बीमा शुल्कमा
 •     रु ५,०१,०००/ - र सो भन्दा माथि रु २ बीमा शुल्कमा

रु ५,०१,०००- र सो भन्दा माथि रु २ बीमा शुल्कमा

 •     वाषिर्क बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा : २% छुट गरिनेछ
 •     अर्ध- वाषिर्क बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा : १% छुट गरिनेछ

जोखिम प्रारम्भ:

 •  बीमा प्रारम्भ भएको मितिले २ वर्ष पछि वा बीमित बच्चाको उमेर ६ वर्ष पुरा भईसकेपछिको बीमालेखको वाषिर्कोत्सव मिति मध्ये जुन घटना पछि घट्छ सो मिति देखि बीमालेख अर्न्तगत जोखिम प्रारम्भ हुनेछ ।

बीमाङ्क भुक्तानी दिने अवस्थाहरु :

 •     बीमा अवधि समाप्ती पछि बीमितको उमेर १८ वर्षपुरा भएपछि बीमाङ्क रकम र आर्जित बोनस एकमुष्ठ भुक्तानी गरिनेछ ।
 •     बीमा जोखिम प्रारम्भ भएपछि बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम र आर्जित बोनस एकमुष्ठ भुक्तानी गरिनेछ ।
 •     बीमालेखमा जोखिम प्रारम्भ हुनु अगाडि बीमतिको मृत्यु भएमा ऐच्छिक सुविधाको लागि तिरेको शुल्क बाहेक अन्य सम्पूर्ण बीमाशुल्क प्रस्तावककानूनी संरक्षकलाई एकमुष्ट फिर्ता गरिनेछ ।

सुविधा :

 •     बीमाशुल्क छुट सुविधा र मासिक शैक्षिक सुविधा : जसको लागि थप शुल्क लाग्नेछ ।

सुविधा :

 •     बीमाशुल्क छुट सुविधा र मासिक शैक्षिक सुविधा : जसको लागि थप शुल्क लाग्नेछ ।

प्रथम पटक जारी मिति

 •     २०६५/०३/०५