• http://www.asianlife.com.np/

Menu

एशियन सावधिक जीवन बीमा

एशियन सावधिक जीवन बीमा

योजनाका विशेषताहरु:

 •     चुक्ता मूल्य र समर्पण मूल्य
 •     कर्जाको व्यवस्था
 •     अवधि भुक्तानी
 •     नाफामा सरिक
 •     न्यूनतम प्रवेश उमेर : १६ वर्ष
 •     अधिकतम प्रवेश उमेर : ६० वर्ष
 •     न्यूनतम बीमा अवधि : ५ वर्ष
 •     अधिकतम बीमा अवधि : ५० वर्ष
 •     अधिकतम बीमा समाप्ती उमेर : ६५ वर्ष
 •     न्युनतम बिमाङ्क : रु २५,००० / -
 •     अधिकतम बीमाङ्क : प्रस्तावकको आर्थिक स्थितिको आधारमा
 •     बीमाशुल्क भुक्तानी तरिका : वाषिर्क, अर्ध-वाषिर्क र त्रैमासिक


छुट:
बीमाङ्क रकमको आधारमा बीमाशुल्क दरमा निम्न बमोजिम छुट प्रदान गरिनेछ

 •     रु ५१,००० / - देखि रु १,००,०००/ - सम्म रु १ बीमा शुल्कमा
 •     रु १,०१,०००/ - र सो भन्दा माथि रु २ बीमा शुल्कमा

बीमाशुल्क भुक्तानी तरिकाको आधारमा निम्न बमोजिम छुट प्रदान गरिनेछ

 •     वाषिर्क बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा : २% छुट गरिनेछ
 •     अर्ध-वाषिर्क बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा : १% छुट गरिनेछ

बीमा अवधि समाप्ती तथा बीमितको मृत्यु भएमा:

 •     बीमा अवधि समाप्ती भएपछि बीमाङ्क र बोनस भुक्तानी गरिनेछ । बीमा प्रारम्भ भएपछि बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क र बोनस भुक्तानी गरिनेछ ।

सुविधा

 •     दोहोरो दर्घटना लाभ, बीमाशुल्क छुट सुविधा, स्थायी रुपले अशक्त सुविधा : जसको लागि थप शुल्क लाग्नेछ ।

प्रथम पटक जारी मिति

 •     २०६४/१२/१४