• http://www.asianlife.com.np/

Menu

नव रत्न

“नवरत्न”(सीमित भुक्तानी सावधिक) 
जीवन बीमा योजनाका मुख्य विशेषताहरु
 
१.मुनाफामा सरिक हुने/नहुने :  यो जीवन बीमा मुनाफामा सरिक हुनेछ ।
२. न्यूनतम प्रवेश उमेर :  ११ वर्ष (१६ बर्ष मुनिका नाबालकको  हकमा एकल बीमाशुल्क भुक्तानी हुने गरी बीमालेख जारी गरिने छैन ) 
३. अधिकतम प्रवेश उमेर  : ६५ बर्ष 
४.अधिकतम बीमा समाप्ति उमेर :  ७० वर्ष
५. बीमा अवधि : ५,१०,१५,२०,२५ वा ३० वर्ष
६. बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि :
 बीमा अवधि अनुसार बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि देहाय बमोजिम हुनेछ :   

बीमा अवधि बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि
५ वर्ष १ (एकल)
१० वर्ष १ वा ५ वर्ष
१५ वर्ष १, ५ वा १० वर्ष
२० वर्ष १,५,१० वा १५ वर्ष
२५ वर्ष १,५,१०,१५ वा २० वर्ष
३० वर्ष १,५,१०,१५,२० वा २५ वर्ष
 
७.न्यूनतम बीमाङ्क                        :  रु ५०,०००/–
८.अधिकतम बीमाङ्क                    : प्रस्तावकको आर्थिक स्थितिको आधारमा गरिनेछ ।
९.बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने तरिका :  एकल, वार्षिक, अर्धवार्षिक र त्रैमाशिक,
                                                      तलब बचत योजना(SSS)र  मासिक
१०. बीमाङ्क रकमको आधारमा बीमाशुल्क दरमा निम्न बमोजिम थप/छुट गरिनेछ ।
ठूलो बिमाङ्कमा छुट:
रु. १,००,००० देखि १,९९,००० सम्म रु.१ प्रतिहजार छुट
रु. २,००,००० देखि माथि
रु.२ प्रतिहजार छुट 
 
 
११. बीमाशुल्क भुक्तानी तरिकाको आधारमा निम्न बमोजिम बीमाशुल्क थप/छुट गरिने छ । 
१.वार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा २ प्रतिशत छुट गरिने छ । 
२.अर्ध–वार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा १ प्रतिशत छुट गरिने छ । 
३.त्रैमासिक एवं तलब बचत योजना(SSS) बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा छुट/थप छैन ।  
४.मासिक बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा थप ५ प्रतिशत । 
 
१२. रकम भुक्तानी दिइने अवस्था:
बीमा समाप्ती मितिसम्म बीमित जीवित रहेमा वा बीमा समाप्ती मिति अगावै बीमितको मुत्यु भएमा बीमाङ्क रकम र नियमानुसारको बोनस एकमुष्ट भुक्तानी दिइने छ ।
 
१३. यस योजनामा निम्नानुसार ऐच्छिक सुविधाहरुको व्यवस्था गरिएको छ ः
क) दुर्घटना मृत्यु लाभ (ADB) वा,
ख) दुर्घटना मृत्यु लाभ र अपाङ्ग/अशक्त सुविधा(ADB+PTD) वा,
ग) दुर्घटना मृत्यु लाभ, अपाङ्ग/अशक्त सुविधा र बीमाशुल्क छुट सुविधा (ADB+PTD+PWB)
 
यस योजना अन्तर्गत बीमाशुल्क छुट सुविधा, अपाङ्ग/अशक्त सुविधा तथा दुर्घटना मृत्यु लाभ सुविधा समावेश गर्न सकिनेछ ।
 
१६ वर्ष उमेर नपुगेका बीमितहरुको हकमा, १६ वर्ष पूरा भए पश्चात मात्र बीमितको लिखित अनुरोधमा आवश्यक शुल्क लिई उपरोक्त बमोजिमको ऐच्छिक सुविधाहरु उपलब्ध गराउन सकिने छ ।