• http://www.asianlife.com.np/

Menu

धन समृद्धि (सिमित अवधि भुक्तानी सावधिक) जीवन वीमा योजना

धन समृद्धि (सिमित अवधि भुक्तानी सावधिक) जीवन वीमा योजना

योजनाका विशेषताहरु :


 • चुक्ता मूल्य र सपर्पण मूल्य
 • कर्जाको ब्यवस्था
 • मुनाफामा सरिक
 • न्यूनतम प्रवेश उमेर : १६ वर्ष
 • अधिकतम प्रवेश उमेर : ६० वर्ष सम्म
 • अधिकतम बीमा समाप्ती उमेर : ७० वर्ष
 • बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि : १०, १५, २०, २५
 • न्यूनतम बीमाङ्क : रु ५०,०००/–
 • अधिकतम बीमाङ्क : आयश्रोतको आधारमा ।
 • बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने तरिका : एकल,वार्षिक, अर्धवार्षिक र त्रैमाशिक


छुट:

बीमाङ्क रकमको आधारमा बीमाशुल्क दरमा निम्न बमोजिम थप / छुट गरिनेछ ।

 • रु. ५,००,००० सम्म कुनै छुट छैन
 • रु. ५,०१,००० देखि रु.२५,००,००० सम्म रु.०.५ प्रतिहजार छुट
 • रु. २५,०१,००० देखि रु.५०,००,००० सम्म रु.१ प्रतिहजार छुट
 • रु. ५०,०१,००० देखि रु.१,००,००,००० सम्म रु.१.५ प्रतिहजार छुट
 • रु. १,००,०१,००० देखि माथि रु.२ प्रतिहजार छुट


बीमाशुल्क भुक्तानी तरिकाको आधारमा निम्न बमोजिम बीमाशुल्कमा थप / छुट गरिनेछ ।

 • बार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा २ % छुट
 • अर्ध–बार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानी गदा १% थप
 • त्रैमासिक बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा छुट/थप छैन


बीमा रकम भुक्तानी पाउने अवस्थाहरु:

क) बीमालेख चालु रहि बीमा अवधि मितिसम्म बीमित जीवित रहेमा बीमालेख अन्तर्गतको बीमाङ्क रकम तलको तालिकामा उल्लेख गरिए बमोजिमको किस्तामा र आर्जित बोनस बीमालेख अवधि समाप्तिमा एकमुष्ट दिइनेछ ।

बीमा अवधि
१० वर्ष

बीमा अवधि
१५ वर्ष

बीमा अवधि
२० वर्ष

बीमा अवधि
२५ वर्ष

अवधि भुक्तानी
(वर्ष)

अवधि भुक्तानी
(प्रतिशत)

अवधि भुक्तानी
(वर्ष)

अवधि भुक्तानी
(प्रतिशत)

अवधि भुक्तानी
(वर्ष)

अवधि भुक्तानी
(प्रतिशत)

अवधि भुक्तानी
(वर्ष)

अवधि भुक्तानी
(प्रतिशत)

१५%

३०%

१५%

१५%

२५%

३०%

२०%

१०

२०%

६०%

१२

४०%

१२

२५%

१५

२५%

१६

४०%

२०

४०%ख) बीमालेख चालु रही बीमा समाप्ति मिति अगावै बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम र बीमालेखले आर्जन गरेको नियमानुसारको बोनस रकम एकमुष्ठ भुक्तानी दिइनेछ तर एकल बीमाशुल्क भुक्तान गरेको भए बीमाङ्कको २.५ गुणाले हुने रकम र आर्जित बोनस एकमुष्ठ भुक्तनी दिइनेछ ।

ऐच्छिक सुविधा

यस योजनामा निम्नानुसार ऐच्छिक सुविधाहरु व्यवस्था गरिएको छ :

क) बीमाशुल्क छुट सुविधा (PWB)

ख) अपाङ्ग/अशक्त सुविधा (PTD)

ग) दुर्घटना मृत्यु लाभ (ADB)