• http://www.asianlife.com.np/

Menu

100% ,50% Interest waive on lapsed Policies

Feb 02, 2018 | Notice
Interest waive on lapsed Policies

यस कम्पनीबाट जारी गरीएका बीमालेखहरु मध्ये व्यतित बीमालेख संख्यालाई न्यूनिकरण गर्न २०७४ पौष मसान्त सम्म बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नु पर्ने मितिले छ महिना नाघेका (पूर्ण व्यतित भएका) बीमालेखहरु २०७४-१०-०९ गते देखि मिति २०७४-११-२५ गते भित्र पुनर्जागरण गराउने बीमितहरुलाई लाग्ने ब्याजमा देहाय बमोजिम ब्याज छुट प्रदान गर्नहुन जानकारी गराईन्छ । 
क) शत् प्रतिशत (१००%) ब्याज छुटः
अन्तिम बीमाशुल्क भुक्तानी गरेको मितिले ४ वर्ष भित्र व्यतित भएको बीमालेखको हकमा शत् प्रतिशत व्याज छुट प्रदान गरिने छ ।
ख) पचास प्रतिशत (५०%) ब्याज छुटः
अन्तिम बीमाशुल्क भुक्तानी गरेको मितिले ४ वर्ष भन्दा बढी व्यतित भएका बीमालेखको हकमा ५०% 
(पचास प्रतिशत) ब्याज छुट प्रदान गरिने छ ।
उपरोक्तानुसार १००% वा ५०% ब्याज छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धमा तलको उदाहरणबाट स्पष्ट पारिएको छ ।