एशियन वार्षिक धनलाभ (वार्षिक अग्रिम भुक्तानी सवाधिक ) जीवन बीमा योजनाको विशेश्ताहरु

एशियन वार्षिक धनलाभ (वार्षिक अग्रिम भुक्तानी सवाधिक ) जीवन बीमा योजनाको विशेश्ताहरु

१.न्यूनतम प्रवेश उमेर ः १६ वर्ष
२.अधिकतम प्रवेश उमेर ः ६५ वर्ष सम्म
३.अधिकतम बीमा समाप्ति उमेर ः ७० वर्ष
४.न्यूनतम बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि ः ५ वर्ष
५.अधिकतम बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि ः २० वर्ष
६.न्यूनतम बीमाङ्क ः रु २,५०,०००÷–
७. अधिकतम बीमाङ्क ः प्रस्तावकको आर्थिक स्थितिको आधारमा गरिनेछ ।
८.बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने तरिका ः वार्षिक, अद्र्धवार्षिक र त्रैमासिक
९.बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि ः बीमा अवधि समाप्तीसम्म वा बीमा अवधि भित्र बीमितको मृत्यु भएमा सो मिति सम्म ।

१०. बीमाङ्क रकमको आधारमा बीमाशुल्क दरमा निम्न बमोजिम थप छुट गरिनेछ ।

बीमांक रकम छुट
रु. ५,००,०००।– सम्म कुनै छुट छैन
रु. ५,०१,००० देखि १०,००,००० सम्म रु.१ प्रतिहजार छुट
रु. १०,०१,००० देखि माथि रु.२ प्रतिहजार छुट

११. यस योजना अन्तर्गत बीमा गर्दा, बीमा चाहने व्यक्तिको जोखिम रक्षावरणको लागि देहाय बमोजिमका २ वटा विकल्पहरु मध्ये कुनै एक विकल्प रोज्नु पर्ने र सोही बमोजिमको बीमाशुल्क दर तालिका प्रयोग गरी लाग्ने बिमाशुल्क गणना गरिनेछ ।

क) विकल्प १ः
बीमाङ्क रकमको शत् प्रतिशत जोखिम रक्षावरण ( Death Benefit equal to 1 × sum Assured ),

ख) विकल्प २ः
बीमाङ्क रकमको दोब्बर(दुई सय प्रतिशत) जोखिम रक्षावरण (Death Benefit equal to 2 × sum Assured)

१२. बीमाशुल्क भुक्तानीको लागि प्रयोग गरिने फ्याक्टरहरु ९ँबअतयचक० ः

बीमाशुल्क भुक्तानी तरिका फ्याक्टर
वाार्षिक १.०००
अद्र्ध बार्षिक १.०२०
त्रैमासिक १.०३५

१३. रकम भुक्तानी दिइने अवस्था

यस बीमा योजना अन्तर्गत देहायका अवस्थाहरुमा देहाय बमोजिम भुक्तानी दिइनेछ ः

  •  देहायको मितिसम्म बीमित जीवित रहेमा देहाय अनुसार भुक्तानि गरिनेछ ः
    क) बीमा प्रारम्भ मिति पछिको प्रत्येक वर्ष दिवशमा बीमाङ्कको ५% रकम,
    ख) बीमा अवधि समाप्ति भएको बर्ष दिवशमा बीमाङ्कको बाँकी रकम र नियमानुसारको बोनस रकम
  • बीमा समाप्त हुने मिति अगावै बीमितको मृत्यु भएमा बीमालेखको शर्तहरुको अधिनमा रही शत् प्रतिशत वा २०० प्रतिशत (बीमितले छनौट गरेको विकल्प अनुसारको) बीमाङ्क रकम र नियमानुसारको बोनश रकम भुक्तानि दिइनेछ ।

१४. यस योजनामा निम्नानुसार ऐच्छिक सुविधाहरु व्यवस्था गरिएको छ ः
क) दुर्घटना मृत्यु लाभ (ABD) वा
ख) दुर्घटना मृत्यु लाभ (ADB) ं स्थाई अपाङ्ग/असक्त सुबिधा (PTD) एवं बीमाशुल्क छुट सुबिधा (PWB)
ग) एशियन क्रिटिकल केयर (CI Rider(सुविधा)) ;

प्रथम पटक जारी मितिः २०७६-१२-०७

म्यादी जीवन बीमा योजना विशेषता र फाइदाहरु

म्यादी जीवन बीमा योजना तपाईले जीवन बीमा योजना खरिद गर्दा तीनवटा....

जीवन संजीवनी(अग्रिम भुक्तानी सावधिक र आजिवन)

जीवन बीमा योजना मुख्य विशेषताहरु १.न्यूनतम प्रवेश उमेर :  ११....

एशियन अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा योजना-१८

अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा योजना (अवधि - १८ वर्ष ) का....

एशियन अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा योजना-१२

अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा योजना (अवधि - १२ वर्ष ) का....

एशियन अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा योजना-२०

अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा योजना ( अवधि - २० वर्ष ) का....

एशियन अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा योजना-१५

अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा योजना ( अवधि - १५ बर्ष ) का....

एशियन बाल भविष्य (सावधिक) जीवन वीमा योजना

जीवन बीमा योजनाका विशेषताहरु : न्यूनतम प्रवेश उमेर : वर्ष (बालक....