एसिएन नव रत्न जीवन वीमा योजना

एसिएन नव रत्न जीवन वीमा योजना

नवरत्न”(सीमित भुक्तानी सावधिक

जीवन बीमा योजनाका मुख्य विशेषताहरु:

१.मुनाफामा सरिक हुने/नहुने  :  यो जीवन बीमा मुनाफामा सरिक हुनेछ ।

२. न्यूनतम प्रवेश उमेर  :  ११ वर्ष (१६ बर्ष मुनिका नाबालकको  हकमा एकल बीमाशुल्क भुक्तानी हुने गरी बीमालेख जारी गरिने छैन )

३. अधिकतम प्रवेश उमेर  : ६५ बर्ष

४.अधिकतम बीमा समाप्ति उमेर  :  ७० वर्ष

५. बीमा अवधि  : ५,१०,१५,२०,२५ वा ३० वर्ष

६. बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि :

 बीमा अवधि अनुसार बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि देहाय बमोजिम हुनेछ :   

बीमा अवधि बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि
५ वर्ष १ (एकल)
१० वर्ष १ वा ५ वर्ष
१५ वर्ष १, ५ वा १० वर्ष
२० वर्ष १,५,१० वा १५ वर्ष
२५ वर्ष १,५,१०,१५ वा २० वर्ष
३० वर्ष १,५,१०,१५,२० वा २५ वर्ष

 

७.न्यूनतम बीमाङ्क                        :  रु ५०,०००/–

८.अधिकतम बीमाङ्क                    : प्रस्तावकको आर्थिक स्थितिको आधारमा गरिनेछ ।

९.बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने तरिका  :  एकल, वार्षिक, अर्धवार्षिक र त्रैमाशिक, तलब बचत योजना(SSS)र  मासिक

१०. बीमाङ्क रकमको आधारमा बीमाशुल्क दरमा निम्न बमोजिम थप/छुट गरिनेछ ।

ठूलो बिमाङ्कमा छुट:

Sum Assured Rebate
रु. १,००,००० देखि १,९९,००० सम्म रु.१ प्रतिहजार छुट
रु. २,००,००० देखि माथि रु.२ प्रतिहजार छुट

११. बीमाशुल्क भुक्तानी तरिकाको आधारमा निम्न बमोजिम बीमाशुल्क थप/छुट गरिने  

१.वार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा  २ प्रतिशत छुट गरिने छ ।

२.अर्ध–वार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा  १ प्रतिशत छुट गरिने छ ।

३.त्रैमासिक एवं तलब बचत योजना(SSS) बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा  छुट/थप छैन ।

४.मासिक बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा  थप ५ प्रतिशत ।

१२. रकम भुक्तानी दिइने अवस्था:

बीमा समाप्ती मितिसम्म बीमित जीवित रहेमा वा बीमा समाप्ती मिति अगावै बीमितको मुत्यु भएमा बीमाङ्क रकम र नियमानुसारको बोनस एकमुष्ट भुक्तानी दिइने छ ।

१३. यस योजनामा निम्नानुसार ऐच्छिक सुविधाहरुको व्यवस्था गरिएको छ ः

क) दुर्घटना मृत्यु लाभ (ADB) वा,

ख) दुर्घटना मृत्यु लाभ र अपाङ्ग/अशक्त सुविधा(ADB+PTD) वा,

ग) दुर्घटना मृत्यु लाभ, अपाङ्ग/अशक्त सुविधा र बीमाशुल्क छुट सुविधा (ADB+PTD+PWB)

यस योजना अन्तर्गत बीमाशुल्क छुट सुविधा, अपाङ्ग/अशक्त सुविधा तथा दुर्घटना मृत्यु लाभ सुविधा समावेश गर्न सकिनेछ ।

१६ वर्ष उमेर नपुगेका बीमितहरुको हकमा, १६ वर्ष पूरा भए पश्चात मात्र बीमितको लिखित अनुरोधमा आवश्यक शुल्क लिई उपरोक्त बमोजिमको ऐच्छिक सुविधाहरु उपलब्ध गराउन सकिने छ।

 

 

जीवन रत्न बीमा योजना

योजनाका विशेषताहरु: चुक्ता मूल्य र सपर्पण मूल्य कर्जाको....

पेन्सन बीमा योजना

योजनाका विशेषताहरु: चुक्ता मूल्य र सपर्पण मूल्य कर्जाको....

एशियन सावधिक जीवन बीमा

योजनाका विशेषताहरु: चुक्ता मूल्य र समर्पण मूल्य कर्जाको....

एशियन बाल उमंग (सावधिक) जीवन वीमा योजना

बाल उमंग (सावधिक) जीवन बीमा योजनाका विशेषताहरु : न्यूनतम प्रवेश....

एशियन बाल भविष्य (सावधिक) जीवन वीमा योजना

जीवन बीमा योजनाका विशेषताहरु : न्यूनतम प्रवेश उमेर : वर्ष (बालक....

एशियन धन समृद्धि (सिमित अवधि भुक्तानी सावधिक) जीवन बीमा योजना

योजनाका विशेषताहरु : चुक्ता मूल्य र सपर्पण मूल्य कर्जाको....

दम्पत्ती सुरक्षा (संयुक्त सावधिक) प्लस जीवन बीमा योजना

दम्पती सुरक्षा प्लस जीवन बीमा योजनाको बिशेषताहरु: १.बीमा योजनाको....