एशियन अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा योजना-१२

एशियन अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा योजना-१२

अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा योजना (अवधि – १२ वर्ष ) का विशेषताहरु:

*चुक्ता मूल्य र समपूर्ण मूल्य
* कर्जाको व्यवस्था
* अवधि भुक्तानी
* नाफामा सरिक

 • न्यूनतम प्रवेश उमेर : १६ वर्ष
 • अधिकतम प्रवेश उमेर : ५८ वर्ष
 • बीमा अवधि : १२ वर्ष
 • अधिकतम बीमा समाप्ती उमेर : ७० वर्ष
 • न्यूनतम बीमाङ्क : रु ५०,०००/ –
 • अधिकतम बीमाङ्क : प्रस्तावकको आर्थिक स्थितिको आधारमा
 • बीमाशुल्क भुक्तानी तरिका : वाषिर्क, अर्ध- वाषिर्क र त्रैमासिक

छुट:

बीमाङ्क रकमको आधारमा बीमाशुल्क दरमा निम्न बमोजिम छुट प्रदान गरिनेछ।

 • रु १,००,०००/- देखि रु ३,००,०००/- सम्म रु १ बीमा शुल्कमा
 • रु ३,०१,०००- र सो भन्दा माथि रु २ बीमा शुल्कमा

बीमाशुल्क भुक्तानी तरिकाको आधारमा निम्न बमोजिम छुट प्रदान गरिनेछ।

 • वाषिर्क बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा :२% छुट गरिनेछ।
 • अर्ध- वाषिर्क बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा : १% छुट गरिनेछ।

बीमाङ्क रकम भुक्तानी दिने अवस्था:

 • बीमा प्रारम्भ मितिले चार वर्ष पुगेको वर्ष दिवसमा बीमाङ्कको २०% रकम
 • बीमा प्रारम्भ मितिले आठ वर्ष पुगेको वर्ष दिवसमा बीमाङ्कको ३०% रकम
 • बीमा प्रारम्भ मितिले बाह्र वर्ष पुगेको वर्ष दिवसमा बीमाङ्कको ५०% रकम र नियमानुसारको बोनस

बीमा अवधि समाप्ती तथा बीमितको मृत्यु भएमा

 • बीमा अवधि समाप्ती भएपछि बीमाङ्क र बोनस भुक्तानी गरिनेछ । बीमा प्रारम्भ भएपछि बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क र बोनस भुक्तानी गरिनेछ ।

सुविधा :

 • दोहोरो दर्घटना लाभ, बीमाशुल्क छुट सुविधा, स्थायी रुपले अशक्त सुविधा : जसको लागि थप शुल्क लाग्नेछ ।

प्रथम पटक जारी मिति

 • २०६६ /०२/०६

एशियन वार्षिक धनलाभ (वार्षिक अग्रिम भुक्तानी सवाधिक ) जीवन बीमा योजनाको विशेश्ताहरु

१.न्यूनतम प्रवेश उमेर ः १६ वर्ष २.अधिकतम प्रवेश उमेर ः ६५ वर्ष....

एशियन अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा योजना-१८

अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा योजना (अवधि - १८ वर्ष ) का....

एशियन अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा योजना-२०

अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा योजना ( अवधि - २० वर्ष ) का....

एशियन अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा योजना-१५

अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा योजना ( अवधि - १५ बर्ष ) का....