जीवन संजीवनी(अग्रिम भुक्तानी सावधिक र आजिवन)

जीवन संजीवनी(अग्रिम भुक्तानी सावधिक र आजिवन)

जीवन बीमा योजना मुख्य विशेषताहरु

१.न्यूनतम प्रवेश उमेर :  ११ वर्ष

२.अधिकतम बीमा समाप्ती उमेर : ७० वर्ष

३. बीमा अवधी :  ५,१०,१५,२० वा २५ वर्ष

४.न्यूनतम बीमाङ्क : रु.५०,०००/–

५.अधिकतम बीमाङ्क :  प्रस्तावकको आर्थिक स्थितिको आधारमा गरिनेछ ।

६.बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने तरिका :  एकल,वार्षिक, अद्र्धवार्षिक रत्रैमासिक

७.बीमाङ्क रकमको आधारमा बीमाशुल्क दरमा निम्न बमोजिम थप/छुट गरिनेछ ।

ठूलो बिमाङ्कमा छुट :

रु. २,००,००० देखि २,९९,००० सम्म रु.१ प्रतिहजार छुट
रु. ३,००,००० देखि माथि रु.२ प्रतिहजार छुट

 

. बीमाशुल्क भुक्तानी तरिकाको आधारमा निम्न बमोजिम बीमाशुल्क थप/छुट गरिने

 

वार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा २ प्रतिशत छुट गरिने छ ।
अद्र्ध–वार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा १ प्रतिशत छुट गरिने छ ।
त्रैमासिक एवं तलब बचत योजना(SSS) बीमाशुल्कभुक्तानी गर्दा   छुट/थप छैन ।

 

९. रकम भुक्तानी दिइने अवस्था:

क) बीमालेख चालु रही बीमा अवधी मिति सम्म बीमित जीवित रहेमा बीमालेख अन्तर्गतको बीमाङ्क रकम तलको तालिकामा उल्लेख गरिए बमोजिमको किस्ताहरुमा र आर्जित बोनस बीमालेख अवधी समाप्तीमा एकमुष्ठ दिईनेछ ।

बीमा अवधी बीमा अवधी बीमा अवधी बीमा अवधी बीमा अवधी
वर्ष १० वर्ष १५ वर्ष १० वर्ष १५ वर्ष
अवधी भुक्तानी (वर्ष) अवधी भुक्तानी (प्रतिशत) अवधी भुक्तानी (वर्ष) अवधी भुक्तानी (प्रतिशत) अवधी भुक्तानी (वर्ष) अवधी भुक्तानी (प्रतिशत) अवधी भुक्तानी (वर्ष) अवधी भुक्तानी (प्रतिशत) अवधी भुक्तानी (वर्ष) अवधी भुक्तानी (प्रतिशत)
४०% ३० % २० % १५ % १५ %
६०% ३० % २० % १५ % १० १५ %
१० ४० % २० % १२ १५ % १५ १५ %
१२ २० % १६ १५ % २० १५ %
१५ २०% २० ४०% २५ ४०%

 

ख) बीमालेख चालुरही बीमा समाप्ती मिति अगावै बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम र बीमालेखले आर्जन गरेको नियमानुसारको बोनस रकम एकमुष्ठ भुक्तानी दिईनेछ ।

ग) बीमा समाप्त हुने मिति पश्चात बीमित ९९ वर्ष पूरा हुनु अगावै कुनै पनि समयमा निजको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम थप भुक्तानी दिइनेछ ;बीमित ९९ वर्ष पूरा हुन्जेल जीवित रहेमा बीमाङ्क रकम बीमितलाईथप भुक्तानी दिईनेछ , थप बीमाङ्क भुक्तानी पश्चात बीमितको मृत्यु भएमा कुनै रकम प्रदान गरिने छैन।तर यस्तो थप भुक्तानी प्राप्त गर्न बीमालेख अन्तर्गतको सबै बीमाशुल्क भुक्तानीगरिसकेकोे हुनु पर्नेछ ।

१०. यसयोजनामानिम्नानुसारऐच्छिकसुविधाहरुकोव्यवस्थागरिएको :

क) दुर्घटना मृत्यु लाभ(ADB)

ख) दुर्घटना मृत्यु लाभ र अपाङ्ग/ अशक्त सुविधा (ADB+PTD)

ग) दुर्घटना मृत्यु लाभ, अपाङ्ग/ अशक्त सुविधार बीमाशुल्क छुट सुविधा (ADB+PTD+PWB) यस योजना अन्तर्गत बीमाशुल्क छुट सुविधा, अपाङ्ग/अशक्त सुविधा तथा दुर्घटना मृत्यु लाभ सुविधा समावेश गर्न सकिनेछ । १६ वर्ष उमेर नपुगेका बीमितहरुको हकमा, १६ वर्ष पूरा भए पश्चात मात्र बीमितको लिखित अनुरोधमा आवश्यक शुल्क लिई उपरोक्त बमोजिमको ऐच्छिक सुविधाहरु उपलब्ध गराउन सकिने छ ।

११. ११ देखि १४ वर्ष सम्मका नाबालक बीमितहरुको हकमा ऐच्छिक सुविधा स्वरुप देहायबमोजिम अतिरिक्त  सुविधाहरुको व्यवस्था गरिएको छ।

) बीमाशुल्कछुटसुविधा(Premium Waiver Benefit, PWB)

बीमालेख चालु रहेको अवस्थामा प्रस्तावकको मृत्यु अथवा दुर्घटनाको कारणबाट स्थायी अपाङ्ग वा अशक्त भएमात्यस्तो घटना घटेको मितिदेखि बीमितको उमेर १६ वर्ष पूरा नभए सम्मको अवधिको लागि बीमाशुल्क भुक्तानीमा छुट प्रदान गरिने छ ।

) मासिकआयसुविधा(Monthly Income Benefit,MIB)

बीमालेख चालु रहेको अवस्थामा प्रस्तावकको मृत्यु भएमा प्रत्येक महिना बीमितलार्ई मासिक आय बापत बीमाङ्कको १% रकमबीमितको उमेर १६ वर्ष पूरा नभएसम्मप्रदान गरिने छ ।

म्यादी जीवन बीमा योजना विशेषता र फाइदाहरु

म्यादी जीवन बीमा योजना तपाईले जीवन बीमा योजना खरिद गर्दा तीनवटा....

आजीवन बीमा योजना

आजीवन जीवन बीमा योजना आजीवन जीवन बीमा योजना बीमितले बीमा अवधिभर....

एशियन वार्षिक धनलाभ (वार्षिक अग्रिम भुक्तानी सवाधिक ) जीवन बीमा योजनाको विशेश्ताहरु

१.न्यूनतम प्रवेश उमेर ः १६ वर्ष २.अधिकतम प्रवेश उमेर ः ६५ वर्ष....

सुखी जीवन (सावधिक र आजीवन) बीमा योजना

सुखी जीवन (सावधिक र आजीवन) बीमा योजनाका विशेषताहरु : * चुक्ता मूल्य....

एशियन बाल भविष्य (सावधिक) जीवन वीमा योजना

जीवन बीमा योजनाका विशेषताहरु : न्यूनतम प्रवेश उमेर : वर्ष (बालक....