सरल सुरक्षा (म्यादी)

सरल सुरक्षा (म्यादी)

सरल सुरक्षा (म्यादी) जीवन बीमां योजनाका मुख्य विशेषताहरु:

१.न्यूनतम प्रवेश उमेर                   : १६ वर्ष

२.अधिकतम प्रवेश उमेर               : ६० बर्ष

३. अधिकतम बीमा समाप्ति उमेर   : ६१ बर्ष

४. बीमा अवधि                              : १ बर्ष

५ं न्यूनतम बीमाङ्क                          :  रु.२,५०,०००।–

६ं अधिकतम बीमाङ्क                      : बीमितको आर्थिक स्थितिको आधारमा गरिने छ ।

७ं बीमा शुल्क भुक्तानी गर्ने तरिका  : वार्षिक

. बीमा शुल्क भुक्तानी दर:

उमेर समूह बीमाशुल्क दर प्रति हजार बीमाङ्कमा
१६ देखि ३० वर्षसम्म रु. ३.७५
३१ देखि ४० वर्षसम्म रु.४.२५
४१ देखि ५० वर्षसम्म रु.६.७५
५१ देखि ६० वर्षसम्म रु.१३.७५

 

. ठूलो बीमाङ्कमा छुटः बीमाङ्क रकमको आधारमा बीमा शुल्क दरमा निम्न बमोजिम छुट प्रदान गरिनेछ

बीमाङ्क रकम छुट प्रति हजार बीमाङ्कमा
रु.५,००,००० देखि रु. ९,९९, ००० सम्म रु. ०.२५
रु.१०,००,००० देखि रु.४९,९९, ००० सम्म रु.०.५०
रु. ५०,००,००० देखि रु. ९९,९९,००० सम्म रु. १.००
रु.१,००,००,००० देखि माथि रु.१.२५

 

१०. रकम भुक्तानी दिइने अवस्था

क. बीमा अवधिभित्र बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम भुक्तानि दिइने छ ।

ख. बीमा अवधी समाप्तिसम्म जीवितै रहेमा कुनै रकम प्रदान गरिनेछैन ।

११.समर्पण मूल्य तथा कर्जा:

यस योजना अन्तर्गत कुनै समर्पण मूल्य तथा कर्जा प्रदान गरिने छैन ।

म्यादी जीवन बीमा योजना विशेषता र फाइदाहरु

म्यादी जीवन बीमा योजना तपाईले जीवन बीमा योजना खरिद गर्दा तीनवटा....